Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Reference - životní prostředí

Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením

Bioplynová stanice ve Vyškově

ČOV a kanalizace - Drásov, Malhostovice

Kanalizace Hajany

Meandr Ohře v Karlových Varech

Mobilní úpravna stavebních odpadů

Modernizace odsávání lakovny Šmeral Brno, a.s.

Odstranění antropogenního znečištění říčních sedimentů v rámci sanace Bouřlivého potoka a Bíliny - Průzkum a analýza rizika

Odstranění znečištění říčních sedimentů v rámci těžby naplavenin a následné revitalizace toku řeky Bíliny - průzkum a analýza rizik

Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko

Projekt obnovy silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice - Hevlín

Recyklační linka PET lahví

Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v Těšanech

Revitalizace Malešického parku

Revitalizace parku Horní Benešov - Luhy

Revitalizace parku Malinová – Chrpová v MČ Praha 10

Revitalizace sadu v Kratochvilce

Sadové úpravy ve Vranovicích

Sanace sesuvů v Moravské Nové Vsi

Sběrné středisko odpadů

Sběrný dvůr odpadového materiálu Olešnice

Střední Pomoraví

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

Základní škola Vranovice - zateplení budovy, výměna oken

Zateplení budovy ZŠ Komenského

Zateplení obecního úřadu Vranovice

Zateplení objektu ZŠ Želešice

Zateplení SOŠ a SOU Blansko

Zateplení základní školy Raduň

Zateplení základní školy Svitávka

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy