Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Reference - studie a expertní posudky

Finanční a technický koordinátor pro přestavbu Železničního uzlu Brno

Koľajová infraštruktúra Bratislavskej integrovanej dopravy – Studie proveditelnosti

Strategický plán rozvoje města Znojmo

Studie k řešení insititucionálního, personálního a finančního zajištění vícezdrojového financování dopravní infrastruktury v České republice

Veřejné logistické centrum Břeclav - regionální vazby a marketing

Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělství ČR

Zhodnocení mezinárodní pozice z hlediska bilaterálních a mutilaterálních vztahů týkajících se rozvoje vodní dopravy a posouzení právních důsledků jednotlivých variant financování