Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Predstavenie spoločnosti

Služby spoločnosti Eurovision SK, s.r.o. sa neobmedzujú iba na grantové programy EÚ, ale ponúkame i grantové poradenstvo pri ostatných programoch - Finančný mechanizmus EHP/Nórsko, bilaterálne grantové programy, priame granty poskytované Európskou komisiou, národné grantové programy a iné verejné zdroje.

Hlavným cieľom spoločnosti Eurovision SK, s.r.o. je efektívne využitie dlhodobých skúsenosti materskej spoločnosti predovšetkým v nasledujúcich oblastiach grantového poradenstva:

Tvorba komplexných projektových žiadostí/žiadostí o grant:

 • tvorba žiadostí o grant, vrátane všetkých povinných príloh, ako napr. finančná analýza, štúdie realizovateľnosti, podnikateľské plány, a i.
 • zabezpečenie procesu verejného obstarávania v mene klienta

Projektový manažment pre schválené projekty:

 • tvorba monitorovacích správ, žiadostí o platby, kontrola účtovníctva súvisiaceho s projektom
 • zabezpečenie publicity a informovanosti
 • finančné riadenie projektu, riadenie vzťahov so subdodávateľmi projektu

Technická pomoc:

 • monitorovanie programových dokumentov
 • operatívne a strategické hodnotenia programových dokumentov
 • príprava nových strategických dokumentov
 • ex ante hodnotenie programových dokumentov pre nové obdobie
 • kontrola/audit realizovaných projektov
 • aktualizácia už existujúcich strategických dokumentov
 • štúdie, analýzy, poradenstvo podľa potrieb orgánov poskytujúcim granty.