Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Naše vízie

Našou víziou je zaistiť profesionálnym prístupom a komplexnými službami úspešné čerpanie fondov EÚ. Vo všetkých ponúkaných službách sa orientujeme predovšetkým na požiadavky zákazníka. Individuálnym prístupom našich konzultantov k potrebám klientov a vysokou kvalitou poskytovaných služieb prispievame k lepšej orientácii pri využívaniu možností čerpania fondov EÚ a k ďalšiemu rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach života či podnikania.

Firemné hodnoty

  • ctíme zásady tímovej spolupráce,
  • úspech jednotlivca je úspechom tímu,
  • rešpektujeme požiadavky zákazníka, nesľubujeme nemožné,
  • investujeme do rozvoja našich zamestnancov,
  • vyžadujeme profesionálny prístup k práci.