Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Zahraničné aktivity

V spolupráci s našou materskou spoločnosťou Eurovision, a.s., sa úspešne podieľame na projekte zahraničnej rozvojovej spolupráce v Bosne a Hercegovine, spracovávame investičné zámery v oblasti dopravných systémov a životného prostredia v Chorvátsku.

Svoje skúsenosti s prípravou žiadostí o spolufinancovanie z predvstupových programov (PHARE, ISPA, SAPARD atď.), štrukturálnych fondov a Fondu súdržnosti využívame pri spolupráci so zahraničnými subjektmi v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Srbsku, Čiernej Hore a v ďalších krajinách.