Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Vzdelávacie  a školiace činnosti

O problematike európskych fondov školíme ako podnikateľskú, tak i širokú verejnosť prostredníctvom spolupráce s obchodnými a hospodárskymi komorami, krajskými úradmi a ďalšími subjektmi na území Slovenskej republiky.

Pri školeniach využívame nielen hlboké teoretické vedomosti našich zamestnancov, ale predovšetkým bohaté skúsenosti s praktickou implementáciou grantových pravidiel. Na konkrétnych skúsenostiach ukazujeme, čo je potrebné vykonať pre získanie a následne správne využitie grantových zdrojov tak, aby boli splnené tak ciele projektu, ako i požiadavky poskytovateľa grantu. Obsah kurzov a vzdelávacích seminároch pripravujeme pre jednotlivých záujemcov na mieru.