Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Štúdie a expertné posudky

Naša spoločnosť ponúka vypracovanie špecializovaných štúdií a posudkov zameraných predovšetkým na oblasť grantov. Konkrétne spracovávame posúdenie možností spolufinancovania rozvojových projektov pre konkrétne inštitúcie (podnikateľský subjekt, orgán štátnej správy, vzdelávacie organizácie a pod.) alebo pre jednotlivé oblasti (životné prostredie, rozvoj informačných a komunikačných technológií a pod.). Našim klientom tak môžeme ukázať cestu ďalšieho rozvoja ich organizácie a nájsť nové možnosti pre nasmerovanie ich aktivít.

Súčasťou našich služieb je tiež spracovanie kompletných strategických rozvojových plánov miest, obcí a regiónov. V spolupráci s našimi partnermi ponúkame i spracovanie ďalších dokumentov - posúdenie vplyvu na životné prostredie - EIA, energetický audit a i.