Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Poradenstvo v oblasti EÚ fondov

Pre potenciálnych záujemcov o granty:

Formulácia opisu projektov v súlade s cieľmi príslušného dotačného titulu

 • Posúdenie dotačných možností projektového zámeru
 • Výber vhodného dotačného titulu
 • Úprava projektu s cieľom dosiahnutia maximálneho možného súladu s kritériami dotačného titulu

Spracovanie žiadosti o dotáciu/grant

 • Spracovanie rozpočtu a harmonogramu projektu
 • Spracovanie povinných príloh (Štúdia uskutočniteľnosti, Podnikateľský zámer, Opis projektu a i.)
 • Ekonomické analýzy (Analýza nákladov a výnosov, Finančná analýza a pod.)
 • Spracovanie špecializovaných príloh (EIA, Energetický audit, odborné posudky atď.)

Realizačný manažment

 • Pomoc pri administratívnych povinnostiach spojených s vlastným čerpaním dotácie (kontrola žiadostí o platbu, dokladová kontrola a kontrola na mieste a i.)
 • Organizácia verejného obstarávania
 • Zabezpečenie spolufinancovania projektov prostredníctvom bankových úverov
 • Spracovanie priebežných a záverečných monitorovacích správ
 • Dohľad nad širším finančným riadením projektu

Doplnkové služby

 • Analýzy viaczdrojového financovania a tvorba finančných modelov projektov
 • Spracovanie rozvojových štúdií pre samosprávy alebo organizácie
 • Vzdelávacia a školiaca činnosť

Inžinierske služby

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Eurovision Engineering, s.r.o. Vám môžeme ponúknuť zabezpečenie celého spektra činností súvisiacich s technickou prípravou projektov, ako aj ich vlastnú realizáciu. Jedná sa predovšetkým o:

 • zabezpečenie všetkých vstupných podkladov na prípravu projektovej dokumentácie,
 • zabezpečenie a kontrolu projektovej dokumentácie pre všetky stupne (DÚR, DSP, DZS),
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, vrátane zabezpečenia dokladov a stanovísk všetkých účastníkov konania,
  • zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a ďalších potrebných dokladov
  • zastupovanie na rokovaniach s príslušnými úradmi,
  • zabezpečenie spracovania odborných štúdií a posudkov,
  • zabezpečenie technického dozoru investora,
  • vytýčenie stavby a inžinierskych sietí,
  • vypracovanie a kontrola zmlúv s dodávateľmi,
  • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia,
  • odborné konzultácie a poradenstvo.

Pre orgány, poskytujúce granty:

 • Komplexné poradenstvo v oblasti monitorovania priebehu plnenia cieľov jednotlivých programových dokumentov,
 • Aktualizácia jednotlivých strategických dokumentov na základe vyhodnotenia plnenia stanovených cieľov
 • Expertné štúdie, poradenstvo a analýzy pre potreby poskytovateľov grantov
 • Ex-ante, priebežné, ex-post a strategické  hodnotenia jednotlivých programových dokumentov
 • a ďalšie aktivity spojené s riadením poskytovania grantov