Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

Aktuality

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast KaHR–21DM–1401

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR–31DM-1401

Horizont 2020

 

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast KaHR–21DM–1401

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  KaHR–21DM–1401

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

 

KTO? 

Oprávnení žiadatelia

 • Mikro, malé a stredné podniky

Žiadateľom nemôže byť podnik v ťažkostiach

Vyžaduje sa stavebné povolenie a energetický audit

KDE?

Miesto realizácie projektu

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Objekty kde sa projekt realizuje musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa (podnikateľského subjektu) s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.

KOĽKO?

Úroveň pomoci (schéma de minimis)

 • Max. intenzita pomoci pre stredné a východé Slovensko:
 • mikro- a malý podnik 70%,
 • stredný podnik 60%,
 • Max. intenzita pomoci pre západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):
  • mikro- a malý podnik 60%,
  • stredný podnik 50%.
 • Min. výška pomoci 5 000 EUR
 • Max. výška pomoci 200 000  EUR (kumulovane za posledné 3 roky)
 • Doba trvania je max. 12 mesiacov

KEDY?

Termín trvania výzvy je od 24.6.2014 do 13.1.2015

 1. termín hodnotenia: 16.9.2014
 2. termín hodnotenia: 18.11.2014
 3. posledný termín hodnotenia: 13.1.2015

ČO?

Oprávnenými aktivitami sú:

1. rekonštrukcia a modernizácia15 stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov

b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,

c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

2. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;

3. modernizácia a rekonštrukcia

a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov;

b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

KDE?

Miesto realizácie projektu

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

KONTAKT:

Eurovision SK, s.r.o.
Ing. Kvetoslava Papanová, riaditeľka
T: 0948 313 345
E-mail: k.papanova@eurovision.sk

 

http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7468/vyzva-kahr-21dm-1402/