Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

Aktuality

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast KaHR–21DM–1401

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR–31DM-1401

Horizont 2020

 

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR–31DM-1401

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu.Osobitný dôraz je kladený na:

 1. vytváranie komplexných turistických produktov s celoročným pôsobením
 2. využívanie objektov kultúrneho a historického dedičstva pre účely cestovného ruchu
 3. tvorbu pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov

 Komplexné turistické produkty by sa mali opierať o využívanie prírodného (minerálne a geotermálne pramene, iné prírodné zvláštnosti) a kultúrneho dedičstva ako aj existujúcich turistických objektov a zariadení cestovného ruchu, prípadne iné národné, regionálne, či mieste atraktivity (napr. vínna cesta, gotická cesta, železná cesta a pod.). Cieľom je vytváranie produktov cestovného ruchu s celoročnou ponukou, ktoré budú schopné spojiť rôzne letné a zimné aktivity (športové, kultúrne, fakultatívne a iné) do uceleného produktu a svojou jedinečnosťou a zohľadnením národných, prípadne miestnych osobitostí prilákať domácich ako aj zahraničných turistov na dlhšiu dobu pobytu. Vybudovanie komplexných produktov cestovného ruchu prispeje aj k zmierňovaniu regionálnych rozdielov v ekonomickej výkonnosti Slovenska.

Lepšie využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva v oblasti cestovného ruchu, najmä revitalizácia národných kultúrnych pamiatok (s dôrazom na oblasti zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a pamiatkové rezervácie) pre účely cestovného ruchu (v oblasti poskytovania ubytovacích, stravovacích, či iných služieb) je ďalším z cieľov pomoci poskytovanej v rámci tejto výzvy.

 Kto? 

Oprávnení žiadatelia

 Súkromné alebo právnické osoby zapísané v obchodnom/živnostenskom registri do 1.1.2012

 • Iba mikro, malí a strední podnikatelia
  •  počet zamestnancov   1-250
  •  obrat do €50 mil. a/alebo
  •  bilančná suma do €43 mil.

 

Budovy alebo stavby musia byť vo vlastníctve žiadateľa

Pozemky môžu byť v prenájme

Podnik nesmie byť „v ťažkostiach“

Súčasťou žiadosti je platné stavebné povolenie.

Verejné obstarávanie je nevyhnutné zahájiť ešte pred podaním žiadosti o grant

Kde?

Miesto realizácie projektu

 

 • Trnavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Nitriansky kraj
 • Žilinský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

 Rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa

 Čo?

 

Oprávnené projekty:

sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:

- v strediskách cestovného ruchu a/alebo

- v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:

 

1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu (podľa písm. b. – h.);

2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení

cestovného ruchu (podľa písm. a. – h.), pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie

nových ubytovacích kapacít;

3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:

i. existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,

ii. iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení

cestovného ruchu (podľa písm. b. – h.), ktoré v minulosti neslúžili na

poskytovanie služieb cestovného ruchu,

pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie

poskytovaných služieb;

4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na

poskytovanie služieb cestovného ruchu (podľa písm. i. – j.).

 

Pod objektmi a zariadeniami cestovného ruchu sa rozumejú:

 1. ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy (podľa platnej kategorizácie určenej vo vyhláške MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried): hotel, garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, kemping;
 2. b. stravovacie zariadenia, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné zariadenia s výnimkou prevádzok rýchleho občerstvenia;
 3. zariadenia na prezentáciu kultúrnych aktivít (napr. kultúrne podujatia, festivaly, prezentácia národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresy, sympóziá a pod.), regionálnych produktov a špecialít;
 4. kúpeľné zariadenia, kúpaliská, otvorené a kryté plavárne, bazény, wellness;
 1. športovo-rekreačné zariadenia a detské areály;
 2. súčasti lyžiarskych stredísk: zjazdové a bežecké trate, zariadenia osobnej lanovej dopravy (lanovky a vleky) a iná technická vybavenosť lyžiarskych stredísk (zariadenie pre technické zasnežovanie, snežné pásové vozidlá pre údržbu lyžiarskych tratí, zariadenie pre označovanie a zabezpečovanie lyžiarskych tratí);
 3. mikroinfraštruktúra ako sú parkoviská, chodníky, komunikácie, cyklotrasy, rozhľadne, terénne a záhradné úpravy, bezbariérové prístupy, odpočívadlá, v blízkosti objektov a zariadení cestovného ruchu, vodné móla a prístaviská pri vodných plochách, rozvody termálnej vody (mimo vrtov a geologických prieskumov) a pod.;
 4. prvky priestorovej orientácie dokumentujúce strediská, objekty a zariadenia cestovného ruchu ako sú napr. reliéfne mapy, navigačné tabule a pod.
 5.  

Realizácia aktivity týkajúcej sa objektu alebo zariadenia cestovného ruchu podľa písm. g. a/alebo písm. h. samostatne nie je oprávnená, oprávnená môže byť jedine v spojení s realizáciou aktivity týkajúcej sa aj iného objektu alebo zariadenia cestovného ruchu (podľa iného písm. a. – f.).

 

Pod dlhodobým hmotným majetkom sa rozumejú:

 

- interiérové a exteriérové vybavenie objektov a zariadení cestovného ruchu;

- ďalší dlhodobý hmotný majetok, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu v objektoch a zariadeniach cestovného ruchu.

 

Oprávnené výdavky:

 

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

                711003 Nákup softvéru

713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

                713001 Nákup interiérového vybavenia

                713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

                717001 Realizácia nových stavieb

                717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

                717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

 

odvetvia oprávnené na poskytnutie pomoci:

 

Poskytovanie pomoci je zamerané výlučne na vybrané „činnosti spojené s cestovným ruchom“,

pre účely tejto výzvy sa pod činnosťami spojenými s cestovným ruchom rozumejú nasledovné obchodné aktivity podľa SK NACE Rev. 2:

- SK NACE 55: Ubytovanie;

- SK NACE 56: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev;

- SK NACE 90: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;

- SK NACE 91: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení;

- SK NACE 93: Športové, zábavné a rekreačné činnosti.

Intenzita pomoci:

 

Miesto realizácie projektu                                            Veľkosť podniku                                               % grantu

 

Západné Slovensko                                                          Mikro a malý podnik                          60%

(mimo Bratisavského kraja)                                            Stredný podnik                                   50%

 

Východné a Stredné Slovensko                                     Mikro a malý podnik                          70%

                                                                                              Stredný podnik                                   60%

 

Dokedy:

Žiadosti je možné predkladať do 11. 12. 2014

Realizácia projektov musí byťv ukončená do 31. 12. 2015

Koľko:

Min. objem grantu: 20 tis. EUR

Max. objem grantu: 200 tis. EUR¨

Viac informácií:

 

Eurovision SK, s.r.o.

Ing. Kvetoslava Papanová

Riaditeľka pobočky

k.papanova@eurovision.sk

Telefón +421 (0)948 313 453

 https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/